Back to Home

(1347) ، مجموعه داستان
(1348)، رمان
(1350)، رمان
 (1354)، مجموعه داستان
(1356)، رمان

يا حديث مرده بر دار كردن آن سوار كه خواهد آمد
(1358)، رمان

(1362)، مجموعه داستان
(1363)، داستان بلند براي نوجوانان
(1368)، مجموعه داستان
(1369)، فيلمنامه
 (1370)، رمان
(1370)، رمان
(1374)، مجموعه داستان
(1374)، دو مقالهُ بلند در نقد شعر
در آثار سيمين دانشور (1376)، نقد و بررسي
(1378)، رمان
(1378)، مجموعه مقالات
 (1380)، مجموعه آثار- جلد اول: داستانهاي كوتاه

Top

شازده احتجاب
معصوم پنجم
نيمهُ تاريك ماه
جن نامه

 

Contact Us Contributors Activities Golshiri Award About
 
Back to Index