Back to Home

(۱۳۴۷) ، مجموعه داستان
(۱۳۴۸)، رمان
(۱۳۵۰)، رمان
 (۱۳۵۴)، مجموعه داستان
(۱۳۵۶)، رمان

(۱۳۵۸)، رمان، حديث مرده بر دار كردن آن سوار كه خواهد آمد

(۱۳۶۲)، مجموعه داستان
(۱۳۶۳)، داستان بلند برای نوجوانان
(۱۳۶۸)، مجموعه داستان
(۱۳۶۹)، فيلمنامه
 (۱۳۷۰)، رمان
(۱۳۷۰)، رمان
(۱۳۷۴)، مجموعه داستان
(۱۳۷۴)، دو مقالهُ بلند در نقد شعر
(۱۳۷۶)، نقد و بررسی در آثار سيمين دانشور 
(۱۳۷۸)، رمان
(۱۳۷۸)، مجموعه مقالات
(۱۳۸۰)، مجموعه آثار- جلد اول: داستانهای كوتاه

Top

شازده احتجاب
معصوم پنجم
نيمهُ تاريك ماه
جن نامه

 

Contact Us Contributors Activities Golshiri Award About
 
Back to Index