Back to Home
 
 
* 1370 خرداد، سردبيري يك شماره فصلنامهُ ارغوان
* 1370  خرداد، "يادداشت" (تحرير: فروردين 1370)، ارغوان، شمارهُ اول
* 1370  خرداد، مقالهُ "حاشيه‌اي ديگر بر داستان ضحاك"(تحرير: آذر 1369)، ارغوان، شمارهُ اول
* 1370 رمان در ولايت هوا: تفنني در طنز (تحرير: بهار 1368)، سوئد
* 1370 خرداد، بخشي از رمان در ولايت هوا، تفنني در طنز، آدينه، شمارهُ 59
* 1370
بهار، خود زندگينامهُ " در احوال اين نيمهُ روشن"، مكث، ويژهُ شصت سالگي هوشنگ گلشيري، (سوئد)، شمارهُ 7
* 1371  نوروز، مقالهُ "نقل نقال" (تحرير: شهريور 1369)، آدينه، شمارهُ 68 و 69

* 1371

بهار، "هوشنگ گلشيري و چهارمين ديوار"، شرحي بر يك عكس‌ از ميشل دورلا در كتاب چهارمين ديوار به زبان‌هاي فارسي، انگليسي و هلندي، انديشهُ آزاد (سوئد)، شمارهُ 17


* 1371

فروردين، سفر به آلمان و امريكا، سخنراني در كنفرانس سيرا در هوستون تگزاس، داستان‌خواني و سخنراني در دانشگاه هاروارد، دانشگاه راتگرز، دانشگاه كلمبيا، دانشگاه شيكاگو و بركلي، داستان‌خواني در شهرهاي سوئد و شهرهاي آلمان، سخنراني در بروكسل

* 1371

خرداد، "داستان‌‌هاي معاصر و ما ايرانيان" خلاصه‌اي از سخنراني در كنفرانس سيرا از 10 تا 12 آوريل 92، آدينه، شمارهُ 71

* 1371

خرداد، "فرهنگ و ادبيات فارسي در مهاجرت"، گفتگو با اردشيربهتويي، آرش(فرانسه)، شمارهُ 17

* 1371  تير، بازگشت به ايران
* 1371 تابستان، رمان آينه‌‌هاي دردار(تحرير:شهريور 1370)، همزمان در ايران و امريكا
* 1371

"گفتگويي نامتعارف و مستقيم با هوشنگ گلشيري"، سهراب مازندراني، رويا، شمارهُ 2

* 1371

پاييز، داستان كوتاه "خانه‌روشنان"، زنده‌رود، شمارهُ11

* 1371 زمستان، "مرا پير مميران"، گفتگو با به‌روژ آكره‌يي، افسانه، (سوئد)، شمارهُ 5
* 1372 بهار، آغاز سردبيري فصلنامهُ زنده‌رود، شماره‌‌هاي 4، 5، 6، 7، 8 و 9
* 1372  مرداد، مقالهُ "گردون چوب دفاع از آزادي نشر و بيان را خورد"، گردون شمارهُ 27 و 28
* 1372 مهر، مقالهُ " به سراغ كدام شاعر يا نويسنده مي‌رويم؟"، گردون، شمارهُ 29 و 30
* 1372 آبان، مقالهُ "آش شله قلمكار هدايت"، (تحرير: شهريور 1372)، آدينه شمارهُ 84 و 85
* 1372 آبان، مقالهُ "حكايت نقطه‌چين كردن آثار ما"، گردون، شمارهُ 31 و 32

* 1372

 پاييز، مقالهُ "حاشيه‌اي بر رمان سووشون، شكستن قالب‌هاي نقش زن و جلوه‌ها و جمال نقش‌باز در جدال با نقش‌گذار"، زنده‌رود، شماره‌‌هاي 4 و 5

* 1372

آذر، داستان كوتاه "نقاش باغاني" (تحرير: شهريور 1372)، آدينه، شمارهُ 86 و 87


* 1372

 بهمن، سفر به آلمان براي شركت در بزرگداشت نودسالگي بزرگ علوي كه برگزار نشد. سفر به هلند و بلژيك و داستان‌خواني و سخنراني در شهرهاي مختلف

* 1372  اسفند، بازگشت به ايران
* 1372  "گفتگو با هوشنگ گلشيري" ، چكامه (بلژيك)، شمارهُ 9 و 10
* 1372 مقالهُ "تفكر كهن و نگرش نو در ادبيات"، (چكامه)، بلژيك، شمارهُ 9 و 10
* 1373 نوروز، داستان كوتاه " انفجار بزرگ"، آدينه، شمارهُ 90 و 91
* 1373

نوروز، "كانون، مستقل و وفادار به اصل خود،" پاسخ به نظرخواهي آدينه، شمارهُ 90 و 91

* 1373

فروردين تا مهر، تدريس نثر كهن و نثر معاصر در دورهُ تربيت ويراستار در مركز نشر دانشگاهي

* 1373  شهريور، " گفتگو با هوشنگ گلشيري"، جلال سرفراز، آرش (فرانسه)، شمارهُ 41و 42
* 1373 23 مهر، امضاي متن "ما نويسنده‌ايم"، نامهُ سرگشادهُ 134 نويسنده
* 1373

مهر، مقالهُ "روايت خطي، منابع شگردهاي داستان‌نويسي در ادبيات كهن (1) تفاسير قرآن" (تحرير: فروردين 1373)، تكاپو، شمارهُ 12

* 1373

 آذر، "شكست روايت خطي، منابع شگردهاي داستان‌نويسي در ادبيات كهن(2)كتب تاريخي: تاريخ بيهقي"، تكاپو، شمارهُ 13

* 1373  بهمن، داستان كوتاه "حريف شب‌هاي تار" (تحرير: آذر 1373)، آدينه، شمارهُ 98
* 1374  فروردين،مقالهُ "عفت قلم و آداب سانسور"، گردون، شمارهُ 46 و 47
* 1374

مرداد، "تنها داستان پاسخگوي نيازهاي زمانهُ ماست"، گفتگو با ناصر كرمي، معيار، شمارهُ 14

* 1374

آبان، "نزديك فردا ... رو در روي آينه‌‌هاي دردار"، گفتگو: علي اصغر شيرزادي و محمد تقوي، دوران، شمارهُ 8 و 9

* 1374 آبان، " انتخاب دشوار"، پاسخ به نظرخواهي مجلهُ زنان، شمارهُ 26
* 1374

 16 آذر، خواندن داستان كوتاه "گنج‌نامه" در مراسم چهلم احمد ميرعلايي در كوي نويسندگان، تهران

* 1374  آذر، مقالهُ "دوراههُ من و من ديگر" (تحرير: آبان 1374)، گردون، شمارهُ 52
* 1374  15 تا 17 دي، ، شركت در همايش صدمين سال تولد نيما، هتل بادله، ساري
* 1374 مجموعه داستان دست تاريك، دست روشن
* 1374  بهمن، داستان كوتاه "گنج نامه"، دوران، ويژه‌نامهُ احمد ميرعلايي، شمارهُ 10
* 1374  در ستايش شعر سكوت، نظريه‌اي در نقد شعر

* 1375

 نوروز، مقالهُ "عربده با مولودي‌‌خوانان يك پاورقي ديگر"، آدينه، شمارهُ 108 و 109

* 1375 

 نوروز، "آزادي قلم زمينه‌ساز شكوفايي فرهنگي است"، ميزگرد با علي‌اشرف درويشيان، روشنك داريوش، محمدعلي سپانلو، فرج‌سركوهي، آدينه، شمارهُ 108 و 109

* 1375 

سوم خرداد، مقالهُ "در باب متن مرجع ترجمهُ قرآن مجيد"، روزنامهُ سلام، شمارهُ 1435

* 1375

 17خرداد، "باز هم در باب متن مرجع ترجمهُ قرآن مجيد" (1)، پاسخ به جوابيهُ بهاءالدين خرمشاهي، روزنامهُ سلام شمارهُ 1443

* 1375

 24 خرداد، "باز هم در باب متن مرجع ترجمهُ قرآن مجيد" (2)، پاسخ به جوابيهُ بهاءالدين خرمشاهي،روزنامهُ سلام شمارهُ 1449

* 1375 تير، داستان كوتاه "زير درخت ليل" (تحرير: دي 1374)، دوران، شمارهُ 12
* 1375 ترجمهُ فرانسهُ فتحنامهُ مغان، پاريس
* 1375 ترجمهُ فرانسهُ شازده احتجاب، پاريس

* 1375

بهمن، "گفتگو با هوشنگ گلشيري"، متن گفتگو با بخش فارسي راديو بين‌المللي فرانسه دربارهُ آثار بزرگ علوي، آرش (پاريس)، شمارهُ 60

* 1376

نوروز، "از هرچه رفته، علوي داستان‌نويس است"، (تحرير: پاييز و دي 1372)، آدينه، شمارهُ 116 و 117

* 1376

 فروردين، سفر به آلمان به دعوت بنياد هاينريش بل، به پايان رساندن رمان جن‌نامه پس از سيزده سال،‌اقامت پنج ماهه در خانهُ هاينريش بل

* 1376  فروردين، انتخاب هوشنگ گلشيري به عنوان برندهُ جايزهُ هلمن- همت
* 1376   "پيام نوروزي به انجمن قلم سوئد" ، اطلس(سوئد)، شمارهُ 19
* 1376

 ارديبهشت، داستان‌خواني و سخنراني در شهرهاي مختلف آلمان، شركت در مراسم جشن شصت سالگي در فرانكفورت

* 1376

 خرداد، مقالهُ "چند قطره خون بر اين سفيد مولع"، به ياد تقي مدرسي، (تحرير: ارديبهشت 1376. خانهُ هاينريش بل)، گردون(آلمان)، شمارهُ 53 و 54

* 1376  تير، سخنراني و داستا‌ن‌خواني در شهرهاي هلند

* 1376

22 تا 26 تير، ارائهُ مقالهُ "يك پيشنهاد" در سمپوزيوم "رسالت نويسنده" در دانشگاه برن، سوئيس

* 1376 

 مرداد، داستان كوتاه "بانويي و آنه و من" (تحرير: نيمهُ فروردين 1376، خانهُ هاينريش بل)، گردون (آلمان)، شمارهُ 55

* 1376   10 مرداد، آغاز اقامت چهار ماهه در مهمانسراي دانشگاه برمن
* 1376   مهر، سخنراني و داستان‌خواني در هلند و فرانسه

* 1376 

 پاييز، شركت در سي‌امين سالگرد بنيانگذاري كانون نويسندگان و بيستمين سالگرد ده شب شاعران و نويسندگان، كلن. متن سخنراني "بازخواني متن موضع كانون"، گردون(آلمان)، شمارهُ 57، دي و بهمن 1376

* 1376  آذر، داستان‌خواني در سوئد، شركت در مراسم جشن شصت سالگي
* 1376

 پاييز، "يك پيشنهاد"، متن سخنراني در سمپوزيوم دانشگاه برن، سنگ(سوئد)، شمارهُ 4 و 5

* 1376

پاييز، "واقعيت و خداگونگي انسان"، گفتگو: حسين نوش‌آذر، سنگ(سوئد)، شمارهُ 4 و 5

* 1376 دي، بازگشت به ايران
* 1376

اسفند، "هوشنگ گلشيري منتقد؟"، گفتگو: مهدي استعدادي شاد، ديدار(آلمان)، شمارهُ هشتم

* 1376

 زمستان، جدال نقش بانقاش در آثار سيمين دانشور، از سووشون تا آتش خاموش

* 1376  زمستان، رمان جن‌نامه، سوئد
* 1377  آبان، مقالهُ " خطوط كلي ادبيات زنان"، زنان، شمارهُ 48
* 1377 آذر، مقالهُ "مير علايي و من ديگر او"، آدينه، شمارهُ 134
* 1377  آذر، سخنراني در مراسم خاكسپاري محمد مختاري
* 1377  5 دي، "سرگذشت كانون نويسندگان ايران"، گفتگو با هفته‌نامهُ آبان
* 1377  دي، آغاز انتشار ماهنامهُ كارنامه به سر دبيري هوشنگ گلشيري
* 1377  دي، " ، مقدمه بر كارنامهُ 1" كارنامه، شمارهُ اول
* 1377

 دي، مقالهُ "تاريخ بيهقي، منابع شگردهاي داستان‌نويسي در ادبيات كهن"، (تحرير: فروردين 1373)، كارنامه، شمارهُ اول

* 1377

 13 اسفند، انتخاب به عنوان يكي از اعضاي هئيت دبيران موقت كانون نويسندگان ايران در نشست عمومي

* 1377

 اسفند، مقالهُ " بحثي در ساختار قصه‌‌هاي رمزي بر اساس قصهُ رمزي حي‌بن‌يقظان" (تحرير: خرداد 1373)، كارنامه، شمارهُ سوم

* 1377  اسفند، مقالهُ " داستان طلخند و گو" ، كارنامه، شمارهُ چهارم

* 1378

 بهار، سفر به اهواز به دعوت جمعيت توسعهُ فرهنگي و سياسي خوزستان، دو جلسه سخنراني و پرسش و پاسخ در بارهُ كانون نويسندگان ايران و صادق هدايت، به مناسبت صدمين سال تولد او (چاپ شده در پيام شمال، آذر 1380، شمارهُ 24 و 25)

* 1378  ارديبهشت، پرسش و پاسخ و داستان‌خواني در نمايشگاه مطبوعات، تهران
* 1378

 ترجمهُ آلماني شازده احتجاب و چند داستان ديگر با عنوان مردي با كراوات سرخ، مونيخ

* 1378

 خرداد، سفر به آلمان براي تور داستا‌ن‌خواني به مناسبت انتشار مردي با كراوات سرخ

* 1378  10 تا 13 تير، دريافت جايزهُ صلح اريش ماريا رمارك ، ازنابروك، آلمان
* 1378 16 تير، بازگشت به ايران
* 1378

 مرداد، مقالهُ" سخني ديگر با دردمندان اين ديار" (تحرير: اردبيهشت 1378)، كارنامه، شمارهُ ششم

* 1378

 مرداد، "چرا داستان مي‌نويسيم؟" متن سخنراني به هنگام دريافت جايزهُ صلح ارش ماريا رمارك، كارنامه، شمارهُ ششم

* 1378

اول مهر، سفر به آلمان و شركت در نمايشگاه كتاب فرانكفورت و سخنراني و داستان‌خواني در لندن

* 1378  25 مهر، بازگشت به ايران
* 1378  پاييز، باغ در باغ، مجموعه مقالات در دو جلد
* 1378  زمستان، سفر به رامسر براي داستان‌خواني و سخنراني و پرسش و پاسخ

* 1379

16 فروردين، بستري شدن در بيمارستان جم براي آزمايش‌هاي پزشكي و تشخيص به مدت سه روز در پي يك دورهُ طولاني احساس ضعف و بيماري

* 1379 ارديبهشت، مقالهُ " چشم‌اندازهاي داستان معاصر ايران"، كارنامه، شمارهُ دهم

* 1379

 فروردين تا خرداد، سير بيماري: مشاهدهُ توده در راديوگرافي ريه، نمونه‌برداري و تشخيص آبسهُ ‌ريوي، ايجاد مننژيت و آبسه‌هاي متعدد مغزي (احتمالأ به دليل پاره شدن آبسه در ضمن نمونه‌برداري) ، رفتن به حالت نيمه هشياري و بستري شدن در بيمارستان مهر در ششم ارديبهشت، وخامت حال، انتقال به بخش مراقبتهاي ويژهُ بيمارستان مهر، انتقال به بخش، مراقبتهاي ويژهُ بيمارستان ايرانمهر، بهبود نسبي پس از برداشتن يك آبسهُ مغزي، انتقال به بخش، تخليهُ دو آبسهُ ديگر، ادامهُ وضعيت نيمه‌‌هشياري

* 1379

جمعه، سيزدهم خرداد، تشنج در ساعات اوليهُ صبح، رفتن به اغماي عميق و احتمالأ مرگ مغزي

* 1379  16 خرداد، اعلام مرگ توسط پزشكان

* 1379

18 خرداد تشيع پيكرش از مقابل بيمارستان ايرانمهر، خاكسپاري در گورستان امامزاده طاهر، مهرشهر كرج

بنياد را در تكميل اطلاعات اين بخش ياري كنيد. Top

 

Contact Us Contributors Activities Golshiri Award About

 
Back to Index